Προσθετική

Ακίνητη προσθετική

Είναι εκείνη η διαδικασία με τη βοήθεια της οποίας αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά:

1. των δοντιών που έχουν υποστεί εκτεταμένες βλάβες (π.χ. απονευρωμένα δόντια)

Οι στεφάνες ή θήκες δοντιών είναι κατασκευές οι οποίες καλύπτουν τη μύλη (το ορατό μέρος των δοντιών) σε μεμονωμένα δόντια, τα οποία:

2. τα κενά που προκύπτουν στο στόμα μετά από εξαγωγή δοντιών

Όταν ένα ή περισσότερα δόντια χαθούν πρέπει να αποκαθίστανται γιατί αλλιώς δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, όπως:

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών είναι η δημιουργία μιας “γέφυρας” που αποτελείται από τουλάχιστον 3 δόντια πορσελάνης. Στην απλουστευμένη περίπτωση που από τον φραγμό του ασθενούς έχει εξαχθεί ένα μόνο δόντι, χρησιμοποιούμε τα παρακείμενα της εξαγωγής δόντια προκειμένου να τα λειτουργήσουν ως στηρίγματα για να “κρεμαστεί” ανάμεσά τους ένα γεφύρωμα. “Γεφύρωμα” ονομάζουμε το τμήμα εκείνο της ακίνητης γέφυρας που αντικαθιστά το ή τα δόντια που λείπουν. Έτσι έχουμε γεφυρώματα για την αναπλήρωση προσθίων δοντιών και γεφυρώματα για την αναπλήρωση των οπίσθιων. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε ένα εξαιρετικά λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η αποκατάσταση των απολεσθέντων δοντιών μπορεί να γίνει και με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την δημιουργία μιας επιεμφυτευματικής εργασίας κατά την οποία έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα:

Εικόνα 5

Κινητή Προσθετική

Η Κινητή Προσθετική αφορά οδοντικούς φραγμούς στους οποίους έχουν απομείνει από ελάχιστα έως καθόλου δόντια. Στην περίπτωση αυτή, και αν βέβαια ο ασθενής δεν επιλέξει την αποκατάσταση του στόματος με τις σύγχρονες τεχνικές των εμφυτευμάτων, μπορούμε να αποκαταστήσουμε ικανοποιητικά το στόμα με μια μερική ή ολική κινητή οδοντοστοιχία.

Η μερική οδοντοστοιχία επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια δόντια στο φραγμό ενώ η ολική οδοντοστοιχία αποτελεί λύση επιλογής σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας (παντελής έλλειψη δοντιών) και όταν υπάρχουν ενδείξεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων, ώστε να επιλέξουμε τη λύση των επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών.

Στην κλινική μας παρέχονται όλες οι υπηρεσίες προσθετικής